ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ม.ค. 62 ถึง 08 ม.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ