ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีกาศึกษา 2560
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น เรียนตามปกติ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงรายละเอียด แนวทางการดำเนินงาน และการปฏิบัติตัวของนักเรียน บทบาทของผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน แนะนำครูประจำชั้น แจกอุปกรณ์การเรียน
ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา นักเรียนชุดนักเรียน ผู้ปกครองชุดสถาพ ฝ่ายวิชาการ
08 พ.ค. 60 ถึง 09 เม.ย. 60 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 ม.4
นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีกาสรศึกษา 2560 เรียนปรับพื้นฐาน 5 กลุ่มสาระหลัก ดังนี้
ม.1 วิชาภาาษไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
ม.4 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดลกดาราศาสตร์และอวกาศ สังคมศึกษา และ ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา แต่งกาย ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 เม.ย. 60 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1
นักเรียนที่สมัครเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 สอบวัดความรู้พื้นฐาน และชิงทุนการศึกษา 5 วิชา  ดังนี้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา
5. ภาษาอังกฤษ
เวลา 09.00 - 12.00 น.
โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา แต่งกายนชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ