วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  สืบสานภูมิปัญญา  รักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมนำคุณธรรม จริยธรรม  ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  สนุกกับการทำงาน  บริหารจัดการสู่มาตรฐานด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยี



ปรัชญา
            ปัญญา ชีวิง ชีวิต มาหุเสฎฐัง  ชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญาประเสริฐยิ่ง