ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 โดยมีนายกิตติ-นางมาลี  ทองเจริญเกียรติ เป็นผู้สร้างถวายพระครูสิริคุณาจาร(หลวงพ่อพวง) อดีตเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน  1,014,999 บาท เพื่อมอบให้ทางราชการเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยตั้งชื่ออาคารเรียนหลังแรกว่า “อาคารมาฆะกิตติมาลี” เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังได้สร้างอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารประกอบ ได้แก่ โรงอาหาร 1 หลัง หอถังน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง

                        ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในตำบลบ้านแป้ง และได้ใช้อาคารมาฆะกิตติมาลีเป็นสถานที่เรียน โดยให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา” โดยมีนายละเอียด  กันฑริกา  เป็นครูใหญ่

                           ปีการศึกษา 2522 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรอัตราครูจำนวน 5 อัตรา รับนักเรียนได้จำนวน 65 คน ดำเนินการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนเกษตร วันที่ 5 สิงหาคม นายสุรเดช  วิเศษสุรการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เดินทางมาเปิดป้ายอาคารเรียน “มาฆะกิตติมาลี”