คณะผู้บริหาร

นายเชาวลิต บุญอิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง
ครู คศ.3

นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์
ครู คศ.3

นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม
ครู คศ.1

นางภาราดา เอมอินทร์
ครู คศ.3