คณะผู้บริหาร

นายเชาวลิต บุญอิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนวพล สาธุชน
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางภาราดา เอมอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1