ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
        เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านแป้งวิทยาดำเนินการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ on-site ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
              1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา
              2. ผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา
              3. เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
              4. ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

        ในการนี้ นายเชาวลิต บุญอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ได้รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากคุณขวัญฤทัย ดำรงวัฒน-โภคิน รวมไปถึงรับมอบหน้ากากผ้าจากครูวัฒนพงศ์ เชาว์โน และคณะ เพื่อนำไปมอบแก่คณะครูและนักเรียนทุกคน ในนามของโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,10:15   อ่าน 739 ครั้ง