คณะผู้บริหาร

นายเชาวลิต บุญอิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม
ครู

นางภาราดา เอมอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1