คณะผู้บริหาร

นางภาราดา เอมอินทร์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนวพล สาธุชน
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0955752508

นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1