กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนวพล สาธุชน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอรนภา มงคลไวย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2