กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนวพล สาธุชน
ครู คศ.1

นางสาวอรนภา มงคลไวย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2