กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนวพล สาธุชน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรนภา มงคลไวย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0875325210