กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาติ
ครูผู้ช่วย

นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0