กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวภัทรวรรณ สุทธิชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1