กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ชื่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศศิชา ไชยศรี
พนักงานราชการ