กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม
ครู คศ.1

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวสุนิสา อิ่มรัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0