กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปรารถนาภรณ์ บ่องาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนิสา อิ่มรัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1