กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิรดี ธูปหอม
ครูผู้ช่วย