กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิรดี ธูปหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ