กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอภิรดี ธูปหอม
ครู คศ.1