กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงศ์นารถ จันทร์ภาภาศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1