กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวรุ่งรวี รุ่งแสง
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ