กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง
ครู คศ.3

นางภาราดา เอมอินทร์
ครู คศ.3