กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางภาราดา เอมอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1