กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางภาราดา เอมอินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1