กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง
ครู คศ.3

นางภาราดา เอมอินทร์
ครู คศ.3

นายวัฒนพงศ์ เชาว์โน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0