กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมใจ ดนตรีเสนาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1