กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ชรา อธิวาสนพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจรัสศรี สกลพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0